top of page
  • sokwoj1

ULICA KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO – NIEBEZPIECZNIE PIĘKNA (październik-grudzień 2019)Na początek garść faktów …. Ulica ks. P. Ściegiennego zaplanowana została na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych w czasach realizacji osiedla Abisynia.

W założeniu była główną drogą w obszarze ulic Grunwaldzka, Palacza, Promienista, Taczanowskiego (dawniej Okrężna), zwanego czasami „Powstańczą” …

Obszar ten miał inny charakter niż sąsiadujące przez Grunwaldzką osiedle Abisynia, które ma starannie zaprojektowany układ urbanistyczny.

Obszar „Powstańczej”, graniczący z folwarkiem Palacza, polami uprawnymi na obecnym Osiedlu Kopernika, gliniankami od strony obecnej Taczanowskiego, miał charakter bardziej „wiejski” albo „przedmiejski”, z działkami o średniej wielkości 1000 m kw., co powodowało, że powstała

tu zabudowa ma „luźniejszy” charakter.

Ulica ks. Piotra Ściegiennego nosiła początkowo nazwę „Chocimska”, co wpisywało się w koncepcję historycznego nazewnictwa ulic obszaru, nawiązującego do bitew i zrywów zbrojnych naszego Narodu.

Wyznaczona szeroką, nawet jak na dzisiejsze standardy, drogę, ale gruntową utwardzoną.

Wykonanie nawierzchni zrealizowane zostało dopiero po wojnie, w latach pięćdziesiątych XX w., wraz z poprowadzeniem sieci wodociągowej i kanalizacji (wówczas ogólnospławnej).

Wówczas to obsadzono ulicę szpalerami topoli włoskich, co uczyniło z niej piękną aleję na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych…

Niestety, posadzone topole bardzo szybko dały się we znaki mieszkańcom, zasypując dosłownie całą okolicę nasionami, tworzącymi warstwę grubości nawet 10 cm.

Poza tym, prawdopodobnie wskutek niezbyt fachowego nasadzenia, drzewa te, po osiągnięciu wieku dwudziestu kilku lat, zaczęły obumierać i zagrażały wywróceniem w czasie wichur.

W związku z tym wymieniono je na lipy, które po dziś dzień tworzą jedną z najpiękniejszych alei w Poznaniu. Niestety, te piękne drzewa stwarzają również problem, i to poważny…

Posadzone zostały zbyt blisko chodnika i dotyczy to obydwu stron ulicy.

Po kilkudziesięciu latach drzewa rozrosły się, a wraz z nimi ich system korzeniowy, który spowodował unoszenie się i pękanie płytek chodnikowych w pobliżu drzew.

Ze względu na płytki system korzeniowy lipy nie można niestety przycinać wystających korzeni, gdyż grozi to utratą stabilności całego drzewa oraz jego obumarciem.

Z tego powodu Zarząd Dróg Miejskich nie może przeprowadzić odnowy chodników po obu stronach na zasadzie zwykłego remontu, gdyż nie wyrażają na to zgody specjaliści z wydziału zieleni w trosce o egzystencję drzew … A tymczasem sytuacja staje się coraz groźniejsza …

Warto w tym miejscu wspomnieć, że dzięki staraniom Radnego Ś.P. ……….. Ul. Ks. P. Ściegiennego została przedzielona na dwa oddzielne odcinki (na wysokości ul. Podchorążych), przez co zahamowany został tranzytowy ruch samochodowy w stronę Górczyna, a cały obszar uzyskał charakter teoretycznie „uspokojonego” ruchu samochodowego…

Tymczasem ze względu na fatalny stan chodników (patrz zdjęcia) duża część ruchu pieszego przeniosła się na … jezdnię ulicy ! Szczególnie decyzje takie podejmują osoby prowadzące wózki z dziećmi i osoby starsze … dla nich poruszanie się po chodnikach z wystającymi, połamanymi płytkami jest ryzykowne i bardzo utrudnione.

Jeżeli dodamy do tego, że gęste korony lip całkowicie zacieniają „przeszkody terenowe” stwarzane przez fatalny stan chodników, uzyskamy obraz bardzo niebezpiecznej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia użytkowników tej ulicy.

Opiekunowie dzieci bardzo chętnie spacerują z wózkami po pięknej, zadrzewionej i zielonej ulicy, ale używają do tego jezdni – jezdni ulicy, na której po przebudowie ul. Palacza i spowolnieniu na niej ruchu – bardzo często szukają skrótu kierowcy nie lubiący spokojnej jazdy z przepisową prędkością.

Czym to grozi ? W każdej chwili może dojść do tragedii, i to o wiele groźniejszej w skutkach …

Do mniej groźnych wypadków dochodziło tu już nieraz – znam kilka przypadków złamania kończyny po przewróceniu się na nierównym chodniku, ale kolizja z udziałem pojazdu to coś o wiele gorszego…

Jeżeli dodamy zwiększony ruch samochodowy spowodowany również powstaniem „Hevelii” i bloków TBS, zasiedlanymi przez osoby z zewnątrz (najczęściej na zasadzie wynajmu !), nie znającymi organizacji ruchu na tym obszarze i powodującymi bardzo częste tu kolizje na skrzyżowaniach – otrzymamy obraz pięknej, pozornie spokojnej, ale jakże niebezpiecznej ulicy…

Na szczęście, dzięki wielu działaniom, m. in. niżej podpisanego, sytuacja staje się znana władzom miasta.

Na zorganizowanym w październiku tego roku przez nowowybraną Radę Osiedla spacerze z radnymi miasta oraz z udziałem v-ce prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, przedstawione zostały największe problemy infrastrukturalne naszego osiedla.

Prezydent zadeklarował nadanie priorytetu naprawie chodników na ul. Ks. P. Ściegiennego.

Wymagać to będzie jednak przeprojektowania przebiegu chodnika zarówno w planie (czyli odsunięcie od drzew w stronę linii zabudowy), jak i w przekroju (czyli podniesienie jego poziomu).

Spowodować to może w niektórych fragmentach zwiększenie różnicy poziomu między chodnikiem a np. wjazdem lub wejściem na teren nieruchomości, stąd konieczność wykonania starannego projektu.

Niżej podpisany (będący inżynierem budownictwa drogowego) proponuje wykonać płynną niweletę chodnika, tak aby omijać najbardziej wystające korzenie, które będą przeszkodą nawet przy odsunięciu chodnika od drzew.

Oczywiście wiążą się z tym jeszcze inne problemy (np. z istniejącą infrastrukturą sieciową), stąd w opinii ZDM, wykonanie takiego projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zajmuje ok. 10-ciu miesięcy.

Jest to bardzo długi okres i rozumiejąc coraz większe zniecierpliwienie mieszkańców, dołożymy wszelkich starań, aby okres ten maksymalnie skrócić i jak najszybciej przystąpić do remontu.

Uchwałą Rady Osiedla Grunwald Południe przeznaczyliśmy 90.000 zł na realizację projektu nowego chodnika po obu stronach ul. Ks. P. Ściegiennego na odcinku Grunwaldzka – Podchorążych i deklarujemy maksymalny możliwy udział w kosztach jego remontu.

Ale na tym nie koniec problemów z naszą piękną aleją …

W miarę równa i szeroka jezdnia, stwarza również zagrożenia, o których wspomniano już wcześniej …

Ilość kolizji samochodowych na skrzyżowaniach ulic dochodzących do ul. Ściegiennego jest zdecydowanie wyższa niż wynikałoby to z natężenia ruchu. Nie ma miesiąca, ba, często tygodnia, żeby nie doszło do zderzenia pojazdów…

Najczęstszą przyczyną kolizji jest brak ustąpienia pierwszeństwa wobec pojazdów poruszających się ulicą Ks. Piotra Ściegiennego, przez kierujących pojazdami poruszającymi się ulicami bocznymi (głównie Słoneczna, Listopadowa, Gwiaździsta).

W ostatnich kolizjach ucierpieli tylko kierowcy pojazdów, ale tylko dzięki wielkiemu szczęściu nie doszło do poważnych konsekwencji dla licznych tu osób pieszych, w tym matek spacerujących z dziećmi lub młodzieży szkolnej, albowiem pojazdy po zderzeniu wpadały na pas chodnika.

Główne przyczyny wzrostu ilości wypadków i kolizji samochodowych, to, wg nas:

1. zdecydowanie większa ilość użytkowników ruchu, wynikająca z zasiedlenia osiedla Hevelia oraz sąsiadujących obiektów TBS przy ul. Palacza

2. brak możliwości przemieszczania się w kierunku zachodnim (w stronę Junikowa i Plewisk) i północnym (ul. Bułgarska) użytkowników powyższych osiedli. Jedynie naturalna droga prowadzi przez wąskie, nieprzystosowane do większego natężenia ruchu uliczki, łączące ul. Palacza

z ul. Taczanowskiego. Są to ulice: Wolska, Olszynka, Wawerska, Listopadowa, Świetlana, Gwiaździsta, Słoneczna.

3. nadmierna ilość (po spowolnieniu ul. Palacza) oraz szybkość pojazdów poruszających się zarówno ul. Ściegiennego (do czego zachęca jej ponadstandardowa szerokość w porównaniu z uliczkami bocznymi), jak i ulicami dochodzącymi (szczególnie ul. Słoneczna).

4. brak właściwego utrzymania znaków podporządkowania na uliczkach bocznych – częste zasłanianie przez drzewa i krzewy.

Już w 2015 roku sugerowaliśmy, że w naszej opinii optymalnym i systemowym rozwiązaniem powyższej sytuacji, niekorzystnej i groźnej dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców, jest odciążenie wąskich ulic bocznych i kanalizacja ruchu samochodowego

poprzez modernizację skrzyżowania ul. Palacza z ulicą Grunwaldzką.

Ulica M. Palacza jest w tym obszarze ulicą przelotową, która zawsze miała taki charakter, i której znaczenie oraz poziom natężenia ruchu wzrósł z powodu wzrostu liczby mieszkańców nowych, bezpośrednio przy niej położonych osiedli.

Modernizacja polegać powinna na udrożnieniu lewoskrętu z ul. Palacza w ul. Grunwaldzką w stronę ul. Bułgarskiej, co umożliwiałoby ruch w kierunku zachodnim, a zarazem północnym i południowym.

Uważamy, że rozwiązanie to nie powinno być skomplikowane technicznie ani kosztowne, istnieje tam bowiem sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych i pełna infrastruktura.

Jedyną przeszkodą może być stosunkowo niewielka różnica w wysokości niwelety torowiska i jezdni, którą można zniwelować poprzez podniesienie poziomu jezdni w tym miejscu, co nie jest przeszkodą w obrębie skrzyżowania.

W uzupełnieniu powyższej koncepcji powinno być (i jest to w tej chwili częściowo realizowane):

1. Wprowadzenie strefy „30” oraz „spowalniaczy” poziomych zarówno w obszarze skrzyżowań na ulicach bocznych, jak i na głównej (P. Ściegiennego) – absolutnie niezbędne na ul. Ściegiennego w bardzo uczęszczanym rejonie Liceum Ogólnokształcącego Nr XI i położonego naprzeciwko punktu wydań obiadów Sióstr Zgromadzenia Albertynek oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną

2. Zamiana statusu ulic podporządkowanych (bocznych) na jednokierunkowe, co jest oczywiste ze względu na ich małą szerokość (szczególnie ulice Listopadowa, Gwiaździsta i Świetlana). Rozwiązanie to przyjęto dla ul. Wolskiej i się sprawdza.

Niestety, powyższe zmiany organizacji ruchu, wprowadzane przez ZDM po pozytywnym zaopiniowaniu jeszcze przez poprzednią Radę Osiedla, zostały wstrzymane z powodu braku środków. Zrealizowano zmianę na jednokierunkowe ulic: Słonecznej (ale wg nas w niewłaściwym kierunku), oraz Gwiaździstej.

W naszej opinii zmiany organizacji ruchu na obszarze „Powstańczej” wymagają jeszcze analizy i konsultacji społecznych, co obecna Rada Osiedla

stara się realizować jako przyjęty standard postępowania.

Jerzy Wróblewski


[Informator Osiedlowy nr 90]

Comentários


bottom of page