top of page
  • sokwoj1

UJĘCIE WODY DLA POZNANIA ZAGROŻONE? BĘDĄ PRZY NIM SZUKAĆ GAZU I ROPY NAFTOWEJ (1 LIPCA 2021


Aquanet protestuje.

Na początku czerwca do Aquanetu dotarło pismo od firmy, która planuje prowadzić badania geofizyczne w strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej Ujęcia Wody Mosina - Krajkowo. Celem badań jest sprawdzenie, czy na tym terenie znajdują się zasoby ropy i gazu. Zdaniem Aquanetu taka działalność może doprowadzić do nieodwracalnych szkód. Jakość wody może się pogorszyć - może zmienić kolor oraz stać się twardsza. Co gorsze, studnie lub całe ujęcie wody może przestać być wydolne.


Ale zagrożeń jest więcej - ucierpieć może infrastruktura Aquanetu niezbędna do obsługi ujęcia wody.


- Badania geofizyczne to tak naprawdę pierwszy etap tego, co się może wydarzyć. Badań tych nie prowadzi się dla samych badań, koncesje wydawane są zarówno na poszukiwanie, jak i na późniejsze wydobywanie kopalin - zaznacza Aquanet. - Kolejnym etapem może być prowadzenie prac wiertniczych płytszych otworów wiertniczych (strzałowych) - do wzbudzania fal sejsmicznych oraz głębokich wierceń rozpoznawczych i eksploatacyjnych. Wszystkie te otwory w obrębie strefy ochronnej będą ingerować (przechodzić) przez ujmowane przez nas struktury wodonośne, to zaś niesie w naszym odczuciu istotne zagrożenie dla środowiska wód podziemnych.


Jakakolwiek awaria, ucieczka / wyciek węglowodorów, wód złożowych, płuczek z otworu wiertniczego i instalacji z nim związanych może skutkować skażeniem wód podziemnych wielkopolskiej doliny kopalnej i pradoliny warszawsko - berlińskiej - dodaje.


Ujęcie Wody Mosina - Krajkowo jest eksploatowane od blisko 60 lat. Stanowi najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej aglomeracji, bo pokrywa aż 70% zapotrzebowania. Teren wokół ujęcia objęto strefą ochrony bezpośredniej (2,5 km2) oraz strefą ochrony pośredniej (prawie 60 km2). Na tym terenie można jedynie wykonywać czynności związane z pracą ujęcia.


Aquanet interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także do premiera, prezydenta RP, prezydenta Poznania, wojewody, marszałka, szefa Wód Polskich, lokalnych samorządowców. Wniosek o interwencję trafi też do posłów, europosłów i senatorów z Wielkopolski.


- Zwracamy się do mieszkańców Poznania i okolicznych gmin, jak również do wszystkich osób, które zgadzają się, że woda nie zna podziałów politycznych, ma być dostępna dla każdego a jej zasoby nie mogą być zagrożone, o wysłanie do Ministra Środowiska i Klimatu petycji następującej treści : "Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zmianę, poprzez trwałe wyłączenie obszaru objętego strefą ochronną ujęcia wody Mosina - Krajkowo dla zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Poznańskiej z koncesji: 27/2001/Ł Kościan-Śrem, 29/2001/Ł Śrem-Jarocin, 32/96/p Kórnik-Środa i natychmiastowe wstrzymanie prac poszukiwawczych ". Adres e-mail ministerstwa : info@klimat.gov.pl - apeluje Aquanet.


Autor: KaT


[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page