top of page
  • sokwoj1

XXVII SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

27 lipca 2022 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXVII sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2023 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2023 r.

6. Projekt uchwały w sprawie wniosków do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2022 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2023 r.

8. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji w zakresie realizacji zadania „Wsparcie kulturalnych inicjatyw lokalnych” w obszarze „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, na terenie Osiedla Grunwald Południe.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Osiedla.

10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grunwald Południe.

11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W Rejonie Stadionu Miejskiego”– część A w Poznaniu.

12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu boiska sportowego w Parku Heweliusza na terenie Osiedla Grunwald Południe.

13. Komunikaty i oświadczenia.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

Comments


bottom of page