top of page
  • sokwoj1

BIOODPADY NA LUZIE, CZYLI TAJEMNICA BRĄZOWEGO POJEMNIKA (październik-grudzień 2019)Brązowy, niepozorny - pojemnik na bioodpady, często postrzegany jest jako mało ważny wśród odpadowej gamy pojemników. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Zbiórka bioodpadów jest kluczowym elementem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który organizuje ZM GOAP. Co należy o niej wiedzieć i jak ją prawidłowo prowadzić?

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie aglomeracji poznańskiej wprowadzono obowiązek segregacji bioodpadów.

Zmianę tą poprzedził pilotażowy program zbiórki tych odpadów prowadzony w 2017 r. w trzech sektorach aglomeracji. ZM GOAP w kompleksowy sposób informował o organizowanej zbiórce odpadów BIO. Ukazały się reklamy w prasie, radiu, telewizji i internecie.

Odbyły się spotkania informacyjne i konsultacyjne. Do mieszkańców trafiły plakaty i ulotki. Jakie są efekty?

Więcej odpadów BIO

Rosnący poziom życia w Polsce wiąże się z większą konsumpcją, a w konsekwencji – wzrostem produkcji odpadów. W przypadku aglomeracji poznańskiej strumień odpadów wzrósł w ostatnich latach o około 4-6% rocznie. Dotyczy to wszystkich frakcji odpadów, w tym również bioodpadów.

Stanowią one największą część odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, powstają bowiem w każdym - małym i dużym gospodarstwie domowym.

W ostatnich latach na terenie aglomeracji poznańskiej znacząco wzrosła ilość odbieranych odpadów biodegradowalnych.

W latach 2015-2017 ich masa zwiększyła się o około 30% w stosunku do lat minionych.

W kolejnych latach poziom ten kształtował się następująco:

w 2015 – 19,5 tys. ton,

w 2016 – 27,4 tys. ton,

w 2017 - 32 tys. ton

i w 2018 - 38 tys. ton.

Wzrost ilości zebranych selektywnie bioodpadów to bardzo dobra wiadomość.

Dzięki dobrym wynikom zbiórki, gminom zrzeszonym w ZM GOAP będzie łatwiej osiągnąć poziomy recyklingu wyznaczone przez przepisy prawa unijnego oraz krajowego.

Bioodpadowe problemy

Prowadzona poprawnie selektywna zbiórka odpadów oznacza zmniejszenie ilości i masy odpadów zmieszanych (tzw. resztkowych), trafiających do czarnego pojemnika.

Niestety, często selektywna zbiórka bioodpadów prowadzona jest w sposób nieprawidłowy.

W przypadku bioodpadów dość częstym problemem jest mieszanie odpadów ulegających biodegradacji, z tymi, które nie rozkładają się w sposób naturalny.

Do pojemników na bioodpady nadal trafia więc to, co trafić tam nie powinno.

Mieszkańcy wyrzucają nie tylko artykuły spożywcze, które nie nadają się do kompostowania (np. mięso), ale także odpady niemające nic wspólnego z frakcją „BIO” np. gruz budowlany, materiały poremontowe, opakowania plastikowe itp.

Pamiętajmy, że do pojemników na bioodpady powinny trafiać wyłącznie odpady organiczne, jak: odpadki kuchenne, obierki z jarzyn i owoców, przeterminowane warzywa i owoce, fusy z kawy i herbaty, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego, produkty zbożowe, kwiaty cięte i doniczkowe, trawa i liście, rozdrobnione gałęzie, skorupki jaj, pieczywo.

Prowadzona przez ZM GOAP zbiórka bioodpadów przynosi oczekiwane rezultaty, jednak pojawiają się problemy z jakością obieranych odpadów, w szczególności na terenach zabudowy wielorodzinnej. Jakie błędy popełniają mieszkańcy?

Niewłaściwe jest wrzucanie mięsa, kości, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi i kamieni do bioodpadów. Te odpady nie nadają się do zagospodarowania w Biokompostowni - instalacji, do której odpady są przekierowywane.

Dość częstym zjawiskiem jest wyrzucanie do brązowych pojemników zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych lub innych odpadów zbieranych selektywnie.

Należy pamiętać, że nieprawidłowe zachowanie jednego mieszkańca, który lekceważy obowiązujące zasady i wrzuci do brązowego pojemnika pieluchę lub koci żwirek, niweczy starania wielu innych ludzi, którzy zbierali odpady prawidłowo.

Zatroszczmy się więc o środowisko, bądźmy „eko” i postępujmy odpowiedzialnie!

Bioodpady na luzie!

Nieprawidłowym postępowaniem jest wyrzucanie bioodpadów zapakowanych w zwykłe worki foliowe i siatki ze sklepu. Powoduje to pogorszenie jakości gromadzonych odpadów, ich gnicie, co w konsekwencji stwarza problemy z ich dalszym zagospodarowaniem.

Jeżeli nie mamy specjalnego worka biodegradowalnego, a dokładniej kompostowalnego,pamiętajmy, że wrzucając bioodpady do pojemnika powinniśmy najpierw oddzielić je od folii, a zabrudzoną „foliówkę” wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Poprawne zachowanie powinno zatem polegać na wrzuceniu bioodpadów LUZEM do brązowego pojemnika.

Bioodpady przed wrzuceniem do pojemnika możemy też gromadzić w specjalnych kompostowalnych workach, które nie będą powodowały pogorszenia jakości zebranych w nich odpadów.

Biodegradowalne woreczki na odpady można kupić w niektórych sklepach sieciowych na terenie aglomeracji poznańskiej.

Do gromadzenia bioodpadów wykorzystuje się specjalne brązowe pojemniki z otworami wentylacyjnymi w ściankach i z rusztem na dnie. Dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków spowalniane jest gnicie odpadów, a co za tym idzie, powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

Dodatkowo, zastosowanie pojemników z rusztem wpływa na zmniejszenie objętości gromadzonych w nich odpadów.

Przestrzeganie powyższych zasad gwarantuje, że zbierane bioodpady zachowają swoje właściwości, a obsługująca aglomerację poznańską instalacja (Biokompostownia) będzie mogła je efektywnie przetwarzać.

W procesie odzysku z bioodpadów pozyski wany jest dobrej jakości kompost o walorach nawozowych, wytwarzana jest również energia elektryczna oraz cieplna. Pozyskana w ten sposób energia wykorzystywana jest do zasilania instalacji Biokompostowni.

Natomiast nawóz powstały w wyniku kompostowania wykorzystywany jest z pożytkiem dla środowiska: w rolnictwie, ogrodnictwie, na miejskich terenach zielonych i wszędzie tam, gdzie natura ma szansę wygrać z brukowanymi oraz betonowymi ścieżkami. Mieszkańcy mogą być pewni, że wyrzucane przez nich bioodpady nie zmarnują się.

Żółta kartka od GOAP

Gdy okazuje się, że w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów znajdują się inne odpady niż te, dla których danych pojemnik jest dedykowany, to odbierający odpady umieszcza na pojemniku żółtą naklejkę ostrzegawczą „Selektywna zbiórka niezgodna z Regulaminem”.

W takim przypadku odpady zostaną odebrane w terminie zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Jeżeli w pojemniku znajdą się takie, których GOAP w ogóle nie odbiera mieszkaniec jest zobowiązany do segregowania odpadów.

W obu sytuacjach informacja o nieprawidłowej zbiórce zostanie przekazana do ZM GOAP.

Pamiętajmy, że 6 września br. znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a jednym z jej głównych założeń jest obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w sposób nieprawidłowy będzie skutkować wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie wielorodzinnej istnieje zasada współodpowiedzialności mieszkańców za właściwą gospodarkę odpadami.

Nieprawidłowe postępowanie jednego czy kilku mieszkańców, może rodzić negatywne konsekwencje dla wszystkich. W tym zakresie obowiązuje zasada „zbiorowej odpowiedzialności”, dlatego zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i stosowania jej w swoich domach.

Więcej kultury w odpadach!

Segregacja odpadów to także element kultury i dobrego wychowania. Zwykle nie wyrzucamy skórki po bananie na chodnik, tylko wyrzucamy ją do kosza na śmieci (a najlepiej do pojemnika na bioodpady). Tak też jest z selektywną zbiórką odpadów – segregując je poprawnie przeciwdziałamy degradacji środowiska, ograniczamy zasypywanie oceanów plastikiem, spowalniamy powstawanie gór odpadów na składowiskach.

Mieszkańcy powinni wspólnie troszczyć się o właściwą gospodarkę odpadami i prawidłową zbiórkę selektywną – jest to forma sąsiedzkiego współdziałania dla dobra swojego otoczenia: bloku, osiedla, dzielnicy.

Dlatego, jeśli chcesz, by zieleń nie zniknęła na zawsze z miejskiego krajobrazu, musisz poznać TAJEMNICĘ BRĄZOWEGO POJEMNIKA, należy do niego wrzucać TYLKO ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI!

Nie mogą to być więc plastikowe worki, pieluchy, koci żwirek z odchodami czy chleb zawinięty w folię. Zanim następnym razem wyruszysz

do brązowego pojemnika z napisem BIO, przyjrzyj się dokładnie swoim odpadom i zastanów, czy rozłożą się one w sposób naturalny. Pamiętaj,

że odpady BIO wyrzucone w foliowym worku sprawią tylko kłopot w instalacji - Biokompostowni.

Jeśli wyrzucisz je luzem bądź w kompostowalnym worku, np. papierowym będziesz totalnie EKO.

ZG GOAP

[Informator Osiedlowy nr 90]

コメント


bottom of page