top of page
  • sokwoj1

BUDŻET 2020 – NA CO WYDAMY PIENIĄDZE? (lipiec-wrzesień 2019)7 sierpnia przyjęliśmy budżet na 2020 rok. Budżet to zawsze najważniejszy dokument dla mieszkańca – budżet i programy pozwalają nam, obywatelom trzymać za słowo i sprawdzać tych naszych sąsiadów, których wybraliśmy do prowadzenia naszych spraw.

Budżet na 2020 rok jest pierwszym rady nowej kadencji, która całkowicie wymieniła zarząd osiedla.

Z racji niekorzystnego kalendarza, pierwszy budżet zawsze musi mieć charakter uproszczony, gdyż po rozpoczęciu działań od maja do jego przygotowania mieliśmy ledwie dwa miesiące.

Dlatego skupiliśmy się na celach dobrze znanych, prostych do wyceny, tematy wymagające przygotowań zostawiając na kolejne lata.

Struktura budżetu

Rady osiedli dysponują środkami powierzonymi przez dwie jednostki miejskie -

Zarząd Dróg Miejskich na remonty chodników i Wydział Oświaty na utrzymanie

placówek oświatowych,

oraz środkami własnymi (pieniądze w budżecie miasta naliczane wg powierzchni, liczby ludności i wartości podatku od nieruchomości).

Środki własne możemy przeznaczyć na cele zgodnie ze statutem osiedla, w tym dofinansować zadania powierzone przez wcześniej wspomniane dwie jednostki miejskie.

W 2020 roku dysponujemy 781 tysiącami złotych budżetu własnego oraz kwotami powierzonymi na remonty placówek oświatowych (428 tys.)

i na remonty chodników (181 tys.).

1. 428 tys. środków na placówki oświaty - nie mając możności w tak krótkim czasie zapoznania się z sytuacją placówek, przyjęliśmy propozycję Wydziału Oświaty, który tworzy co roku propozycję wg zgłoszeń z jednostek na każdym z osiedli.

2. 181 tys. środków na remonty chodników omówimy w p. 3, gdyż dużą częścią budżetu własnego osiedla również postanowiliśmy dofinansować remonty chodników.

3. 781 tys. środków własnych wydamy na:

- 47,5% chodniki

- 15,9% bezpieczeństwo drogowe

- 12,8% nasadzenia zieleni

- 10,9% wsparcie społeczne

- 3,1% komunikacja społeczna

- 2,5% aktywizacja mieszkańców

- 6,2% pozostałe

- 1% diety

Chodniki 47,5% budżetu (spadek z 55% w 2019)

Od kiedy radni z Naszego Grunwaldu jako mniejszość zasiedli w 2011 r w radzie, to stan chodników stał się najważniejszym tematem prac osiedla.

To taki nasz mały sukces przez lata. Mamy nadzieję, że poprawa chodników na osiedlu jest już odczuwalna, choć lata pracy jeszcze przed nami.

Prócz 371 tysięcy złotych zapisanych wprost w budżecie, do puli na chodniki dojdzie jeszcze

18 tysięcy, które pozostaną z niewykorzystanych diet dla radnych zapisanych w budżecie poprzedniej rady na rok 2019 (rada w nowym składzie przyznała sobie tylko 100 PLN diet i ustaliła nowe zasady przyznawania diet, patrz niżej) oraz 181 tys. ze środków celowych ZDM (wspominanych w punkcie 2).

Łącznie zatem w 2020 roku przeznaczymy na chodniki 570 tys. PLN (wobec 552 tys. PLN

w 2019).

Bezpieczeństwo na ulicach 15,9% (wzrost z 4,6%)

Ważnym postulatem Naszego Grunwaldu przez lata były zmiany w ruchu ulicznym. Niestety każdy próg zwalniający w kadencji 2011-15, to było mocowanie się o środki, a w kadencji 2015-19 niemal wcale nie wydawano na ten cel, jedynie na 2019 zaplanowano budowę

3 progów zwalniających, które powstaną na Podkomorskiej, Senatorskiej i Podchorążych.

Zdecydowanie więcej, 6 progów zwalniających powstanie w tym roku z projektu Budżetu Obywatelskiego PBO Włodzimierza Nowaka, przewodniczącego zarządu obecnej kadencji.

Natomiast na 2020 rok zaplanowaliśmy powstanie 9 progów zwalniających, 2 azyle, słupki blokujące nieprawidłowe parkowanie i lustro na skrzyżowanie Belwederska/Słoneczna. Progi powstaną na:

- Ściegiennego 5 szt. przy przejściach przy Pogodnej, Raszyńskiej-Rynarzewskiej, między Słoneczną i Świetlaną, Olszynką i Listopadową, Wolską

i Grunwaldzką,

- Jugosłowiańskiej przy Gwiaździstej,

- Grochowskiej przy Słonecznej,

- Słonecznej 2 szt. między Sowińskiego, i Belwederską, Belwederską i Tęczową.

Nasadzenia zieleni przyulicznej 12,8% (wzrost z 1,5%)

Zielone ulice, to miejsca przyjemne do mieszkania, a nie tylko do poruszania się. Zdecydowanie zwiększamy finansowanie.

ZDM prowadzi politykę inwestowania tym więcej w zieleń ze środków własnych, im więcej rady osiedli dokładają ze środków osiedlowych.

Do tej pory ZDM niewiele inwestował w zieleń na osiedlu, gdyż rada osiedla niewiele go wspierała.

W tym roku odtworzone zostaną nasadzenia na Ściegiennego na Raszynie. I to wszystko.

Mamy na osiedlu 63 ulice, z czego 35 jest pozbawionych zieleni wysokiej.

Nie zadrzewimy wszystkich w 4 lata kadencji, ale mamy nadzieję, że rozpędzimy proces ich zadrzewiania.

Zarząd Dróg Miejskich przygotował projekty na rewaloryzację zieleni na 5 ulicach i wybierzemy z gotowych projektów. Poświęcimy temu artykuł w kolejnych wydaniach.

Wsparcie społeczne 10,9% (spadek z 12,5%)

Od lat rada osiedla wspiera organizacja charytatywne w prowadzeniu ich działań.

Należą do nich obie parafie, stowarzyszenie wspierające niepełnosprawnych Sokoły, Siostry Albertynki, koła emerytów na Kopernika i Raszynie.

Ostatni budżet poprzedniego składu rady był rekordowy.

Ten punkt wzbudził w radzie bardzo dużo dyskusji z poglądami od całkowitej redukcji wsparcia po pełne zachowanie wsparcia.

Ostatecznie uznaliśmy, że w pierwszym roku nie będziemy dokonywali większych zmian bez zapoznania się z działalnością podmiotów od lat nawykłych do wsparcia rady osiedla.

Komunikacja społeczna 3,1% (wzrost z 0,7%)

Uważamy, że rada osiedla to nie jest jakiś daleki twór z dala od mieszkańca.

Jesteśmy Waszymi sąsiadami i społecznie, w naszym wolnym czasie chcemy zmieniać nasze otoczenie. Zabiegaliśmy o Wasze poparcie i po wielu latach udało nam się uzyskać większość mandatów w radzie.

Ale byśmy mogli Was dobrze reprezentować, kluczowe jest zaangażowanie mieszkańców, przepływ informacji - pochwały i krytyka, potrzeby i impulsy do działania.

W wyborach do rady osiedla tym razem wzięło udział 9,5% mieszkańców.

To wzrost o 25%, ale to wciąż bardzo, bardzo mało. Chcemy więcej, ale byśmy wszyscy byli aktywnymi gospodarzami naszego Grunwaldu, wpierw musimy mieć świadomość, że coś takiego jak rada osiedla istnieje.

A potem postawić sobie pytania - czym jest, co może, czego nie może, co robi, a co robić by mogła.

I chcemy Was, Drodzy Sąsiedzi, do tego właśnie zachęcić.

Dlatego prócz dotychczasowego informatora osiedlowego, którego treści zmienimy, postawimy tablice informacyjne na osiedlu, będziemy roznosili ulotki z informacjami o lokalnych zmianach, czy kwestiach problemowych, utworzymy stronę internetową, nowy profil na Facebooku, oraz powołamy zespół, który zajmie się spójną komunikacją.

Aktywizacja mieszkańców 2,5% (spadek z 6,1%)

Aktywizacja mieszkańców i tworzenie lokalnych wspólnot to nasz ważny cel.

Nie jesteśmy jednak zadowoleni z tego, co do tej pory osiedle w tej kwestii robiło.

W tym roku rada osiedla sfinansowała trzy festyny w szkołach na terenie osiedla.

Chcemy podejść do tematu inaczej, ale wymaga to przygotowań.

Dlatego na przyszły rok sfinansujemy projekt z miejskim Centrum Inicjatyw Lokalnych kwotą 20 tys. złotych, co pozwoli nam uzyskać w ramach miejskiego programu dodatkowe 35 tys. na aktywizację lokalną.

CIL przygotuje diagnozę potrzeb i propozycje, z których będziemy konstruowali program na przyszłoroczne i kolejne działania.

Pozostałe, czyli 6,2% (6,6% w 2019)

To grupa mniejszych działań, w które wchodzą:

nowe ławki (20 tys.), oczyszczacze powietrza po 1 do każdego z 8 przedszkoli (12 tys.), parkingi rowerowe przy przystankach tramwajowych

INEA Stadion oraz Grochowska (10 tys.), koszty utrzymania boiska i siłowni w Parku Jasińskiego (5 tys.), zakup nagród na przyszłoroczną edycję

konkursu Zielony Poznań (2 tys.).

Diety 1% (spadek z 3,6% w 2019)

Grupa Nasz Grunwald od początku obecności w radzie od 2011 roku uznawała, że praca w radzie jest działaniem społecznym na rzecz sąsiadów.

Dlatego też inaczej niż wiele rad osiedli nie będziemy motywować się dietami do działania i uchwaliliśmy zasady przyznawania diet.

Samo-ograniczamy szeroką listę możliwości ich pobierania, która jest w Statucie Miasta Poznania.

Uznaliśmy, że diety w działalności społecznej służą pokrywaniu realnych kosztów, które są ponoszone takich jak podróże (gdyby ktoś musiał taką podróż do Poznania pilnie odbyć), czy finansowanie czegoś dla działania rady osiedla (rady osiedli nie mogą pewnych działań finansować z budżetów ogólnych, jako pozbawione podmiotowości prawnej, jak np. stron internetowych, które muszą opłacić członkowie rady jako osoby fizyczne).

Przewidujemy, że nie wykorzystamy całości zarezerwowanych na diety pieniędzy i resztę (podobnie jak w tym budżecie) przeznaczymy na inne wydatki rady.

Podsumowanie

Przypomnijmy, że startując do wyborów w marcu tego roku Nasz Grunwald podnosił w kampanii wyborczej, jako główne, cele:

Zielony Grunwald

– drzewa, skwery, porządek i walka ze smogiem na lokalnym polu, nowe nasadzenia i ochrona istniejących,

Równe chodniki, bezpieczne ulice

- odnowa chodników, bezpieczeństwo w ruchu, uspokajania ruchu, ulice dostosowane do pieszych,

Potencjał mieszkańców, otwarta rada

- wsparcie osiedlowych inicjatyw, transparentność działania i współpraca z mieszkańcami.

Mamy nadzieję, że te priorytety są z Waszego budżetu czytelne.

Włodzimierz Nowak

[Informator Osiedlowy nr 89]

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

XXI SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

8 grudnia 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXI sesja Rady Osiedla Grunwald Południe. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 2. Wystąpie

Bình luận


bottom of page