top of page
  • sokwoj1

RADA OSIEDLA UCHWALIŁA BUDŻET NA 2012 ROK (listopad-grudzień 2011)

W 2012 zostaną wprowadzone nowe, zmienione zasady finansowania rad osiedli. Środki budżetu rad osiedli (formalnie plan wydatków. jednak dla uproszczenia zwany dalej budżetem) ulegają znacznemu zwiększeniu.

Dotychczasowe środki osiedla wynosiły rocznie przeciętnie ok. 280 tys. PLN z tytułu pogłównego. Od nowego roku środki z pogłównego zostaną zmniejszone i wyniosą ok. 182 tys. PLN. Natomiast od 2012 źródłem finansowania rad osiedli będą dodatkowo połanowe naliczane proporcjonalnie do liczby mieszkańców (wyniesie ok. 14 tys. PLN) i udział w podatku od nieruchomości bez budowli, w tym przypadku Stadionu Miejskiego (wyniesie ok. 269 tys. PLN) oraz udział w podatku od nieruchomości od nowych budynków (wyniesie ok. 5 tys. PLN). Łącznie środki osiedla na realizację zadań na 2012 rok wynieść mają ok. 470 tys. PLN.

W tegorocznym budżecie po dyskusjach radnych duży nacisk położony został na inwestycje.

Budżet na rok 2011 przewidywał na ten cel tylko ok. 33%,

obecny budżet przewiduje ok. 350 tys. PLN, czyli 74% środków.

Rada Osiedla planuje w nadchodzącym roku dofinansować następujące inwestycje:

- przebudowę chodników na ul. Raszyńskiej, Husarskiej i Kłuszyńskiej ok. 300 tys. PLN, czyli 64% budżetu,

- budowę bieżni tartanowej i skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 7 na Galileusza ok. 30 tys. PLN, czyli 6% budżetu,

- budowę 4 progów zwalniających na ulicach Księżycowej, Strzecha. Marszałkowskiej i Kanclerskiej ok. 16,5 tys. PLN czyli 3,5% budżetu.


Kolejnymi, znaczącymi pozycjami naszego budżetu są:

- pomoc społeczna ok. 47 tys. PLN. czyli 10% budżetu,

- diety dla radnych ok. 25 tys. PLN, 5% budżetu,

- organizacja wydarzeń sportowych 16 tys. PLN, czyli 3,5% budżetu,

- wsparcie oświaty ok. 11,5 tys. PLN czyli 2,5% budżetu.


Plan wydatków uchwalony został w dniu 25 sierpnia 2011r. Podczas posiedzenia Rady Osiedla Grunwald Południe obecnych było 13 z 21 radnych. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 11 radnych, 2 się wstrzymało, nikt nie był przeciwny. Szczegółowy plan wydatków, z poprawkami dokonanymi na sesji Rady Osiedla w dniu 18 października oraz 1 grudnia zaprezentujemy Państwu w kolejnym wydaniu Informatora Osiedlowego. Zaznaczyć trzeba, że budżet ten musi być zaakceptowany przez Radę Miasta, która Może również wprowadzić do niego poprawki. Co za tym idzie postanowień Rady Osiedla wobec tej kwestii nie można uznać jako wiążących. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.


Mariusz Sztor


[Informator Osiedlowy nr 50]

Comments


bottom of page