top of page
 • sokwoj1

XVI SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

7 lipca 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XVI sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

 2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej zadania PBO 2019 „Rowerem przez Grunwald na osiedle Kopernika”.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do udziału w pracach komisji konkursowej i ocenie wniosków biorących udział w otwartych konkursach ofert.

 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok.

 7. Projekt uchwały w sprawie wniosków do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie potrzeb inwestycyjnych Osiedla.

 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o udrożnienie sieci kanalizacji ulicznej na osiedlu.

 9. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji w zakresie realizacji zadania „Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, koncertów na terenie osiedla” w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, na terenie Osiedla Grunwald Południe.

 10. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

 11. Omówienie propozycji zadań do planu wydatków na 2022 r.

 12. Komunikaty i oświadczenia.

 13. Wolne głosy i wnioski.

 14. Zamknięcie sesji.

Comments


bottom of page